dot
วิจัย "จะสร้างคนดีเหนือสิ่งใด"
บทนำ
ความเป็นมา

เมื่อผู้วิจัยได้รับหมอบหมายจากคณะบริหารโรงเรียนสัตยาไส ให้สอนภาษาอังกฤษทั่วไป              แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จำนวน 16 คน  ผู้วิจัยมีความสนใจว่า  จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง      ในการสอนให้นักเรียนเป็นคนดี  จึงออกแบบแผนการสอน และวิธีการสอนเพื่อให้ได้ถึงเป้าหมาย            ของการศึกษาของโรงเรียน  คือ “จะสร้างคนดีเหนือสิ่งอื่นใด”

วิธีการสอน คือ แบ่งสาระเนื้อหาของวิชาออกเป็น 4 ส่วน คือ การอ่าน การเขียน การพูด และคำศัพท์ ทุกภาคส่วนจะโยงไปสู่ คุณธรรมและจริยธรรม เทคนิคเสริม คือการเล่าเรื่องคุณธรรม ให้นักเรียนคิด เพื่อนช่วยเพื่อนโดยเรียนแบบร่วมมือกันไม่แข่งกับคนอื่น แต่ช่วยกันให้ทุกคนเข้าใจเนื้อหาวิชา                                                                 อย่างถ่องแท้ เรียนแบบค่อยเป็นค่อยไป นักเรียนทุกคนก้าวไปอย่างช้าๆทีละก้าว โดยใช้ขอบเขตการทำวิจัยแบบคุณค่าความเป็นมนุษย์ 5 ประการ ได้แก่ ความรักความเมตตา ความจริง ความประพฤติชอบ สันติ      และอหิงสา (ไม่เบียดเบียนผู้อื่น)

นอกจากนี้มีการสวดมนต์ และสอนตามหลักสูตรของโรงเรียน คือ สอนในเรื่องเดียวกันทั้งโรงเรียนภายใน 1 สัปดาห์ เช่น ความกตัญญู ความสามัคคี และความกล้าทวนกระแสสังคม เป็นต้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.  เพื่อศึกษาคุณธรรมจริยธรรมในตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2. เพื่อศึกษาคุณค่าความเป็นมนุษย์ 5 ประการ ได้แก่ ความรักความเมตตา ความจริง                         ความประพฤติชอบ สันติและอหิงสา (ไม่เบียดเบียนผู้อื่น) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3.  เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

4.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตัวแปรการศึกษา
ตัวแปรต้น

-  แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

ตัวแปรตาม

- พฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลัก “จะสร้างคนดีเหนือสิ่งอื่นใด”

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

 
 
 

กรอบแนวคิดในการทำวิจัย

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป


 
          พฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลัก “จะสร้างคนดีเหนือสิ่งอื่นใด” ,

    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลการวิจัย

                จะเป็นข้อมูลที่จะวัดประเมินคุณธรรมจริยธรรม ในคุณค่าความเป็นมนุษย์ 5 ประการ ได้แก่        ความรักความเมตตา ความจริง ความประพฤติชอบ สันติและอหิงสา (ไม่เบียดเบียนผู้อื่น) ตามหลักสูตร   ของโรงเรียน คือ จะสร้างคนดีเหนือสิ่งอื่นใด และส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

ขอบเขตการศึกษา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งชายและหญิง จำนวน 16 คน นักเรียนชาย 5 คน นักเรียนหญิง 11 คน โรงเรียนสัตยาไส ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วิธีการดำเนินงาน

        - ขั้นตอนเตรียมแผนการสอน คือ ใช้เวลา 16 สัปดาห์ ของภาคการเรียนการศึกษาภาคต้นของปีการศึกษา 2558 – 2559

        - ขั้นตอนวิธีการสอน คือ แบ่งสาระเนื้อหาของวิชาออกเป็น 4 ส่วน คือ การอ่าน การเขียน การพูด และคำศัพท์ ทุกภาคส่วนจะโยงไปสู่ คุณธรรมและจริยธรรม เทคนิคเสริม คือการเล่าเรื่องคุณธรรม ให้นักเรียนคิด เพื่อนช่วยเพื่อนโดยเรียนแบบร่วมมือกันไม่แข่งกับคนอื่น แต่ช่วยกันให้ทุกคนเข้าใจเนื้อหาวิชาอย่างถ่องแท้ เรียนแบบค่อยเป็นค่อยไป นักเรียนทุกคนก้าวไปอย่างช้าๆทีละก้าว  นอกจากนี้มีการสวดมนต์ และสอนตามหลักสูตรของโรงเรียน คือ สอนในเรื่องเดียวกันทั้งโรงเรียนภายใน 1 สัปดาห์ เช่น ความกตัญญู ความสามัคคี และความกล้าทวนกระแสสังคม เป็นต้น

       -   ขั้นตอนวิธีการวิจัยใช้ขอบแบบคุณค่าความเป็นมนุษย์ 5 ประการ ได้แก่ ความรักความเมตตา ความจริง ความประพฤติชอบ สันติและอหิงสา (ไม่เบียดเบียนผู้อื่น)

       - ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ทั้งสองแบบเชิงปริมาณ คือ Pre – test และ Pro – test เชิงคุณภาพ สัมภาษณ์คุณครูที่สอนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายใช้เป็นแบบประเมิน

 
สรุปผล

               จากการทำวิจัย เรื่อง จะสร้างคนดีเหนือสิ่งอื่นใด โดยเน้นคุณธรรมจริยธรรม ให้เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ 5 ประการ ได้แก่ ความรักความเมตตา ความจริง ความประพฤติชอบ สันติและอหิงสา (ไม่เบียดเบียน

ผู้อื่น )และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 
ตารางที่ 1.1 
แบบสอบถามความพึงพอใจ

คำชี้แจง การทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง o ที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน              

                ผู้ตอบแบบสอบถาม   ü  นักเรียน      
  ข้อ
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
ปรับปรุง
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคุณธรรมจริยธรรม

 
 
14%
71%
15%
2

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คุณค่าความเป็นมนุษย์ 5 ประการ

 
 
 
71%
28%
3

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปดีขึ้น

 
 
 
50%
50%
4

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

 
 
 
79%
21%
 

จากตารางที่ 1.1 

    ข้อที่ 1 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคุณธรรมจริยธรรมคิดเป็นร้อยละ 71

   ข้อที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คุณค่าความเป็นมนุษย์ 5 ประการ คิดเป็นร้อยละ 71

   ข้อที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 50

   ข้อที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 79

 
 
 
ตารางที่ 1.2
แบบสอบถามความพึงพอใจ

คำชี้แจง การทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง o ที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน              

                ผู้ตอบแบบสอบถาม   ü  ครู      
ข้อ
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
ปรับปรุง
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคุณธรรมจริยธรรม

 
 
 
75%
25%
2

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คุณค่าความเป็นมนุษย์ 5 ประการ

 
 
25%
75%
 
3

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปดีขึ้น

 
 
 
 
100%
4

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

 
 
 
50%
50%
 

จากตารางที่ 1.2 

      ข้อที่ 1 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคุณธรรมจริยธรรมคิดเป็นร้อยละ 75

      ข้อที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คุณค่าความเป็นมนุษย์ 5 ประการ คิดเป็นร้อยละ 75

      ข้อที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100

      ข้อที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป คิดเป็น           ร้อยละ 50

 
 
 
 
 

ตารางที่ 1.3 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

คำชี้แจง การทำเครื่องหมาย ü ลงในช่อง o ที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน              

                ผู้ตอบแบบสอบถาม   ü  ผู้ปกครอง      
ข้อ
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
ปรับปรุง
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคุณธรรมจริยธรรม

 
 
 
100%
 
2

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คุณค่าความเป็นมนุษย์ 5 ประการ

 
 
50%
50%
 
3

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปดีขึ้น

 
 
 
 
100%
4

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

 
 
 
50%
50%
 

จากตารางที่ 1.3

   ข้อที่ 1 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคุณธรรมจริยธรรมคิดเป็นร้อยละ 100

  ข้อที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คุณค่าความเป็นมนุษย์ 5 ประการ คิดเป็นร้อยละ 50

  ข้อที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100

  ข้อที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 50

จากตารางแบบสอบถามสรุปได้ว่า   นักชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม คุณค่าความเป็นมนุษย์ 5 ประการ  และมีทักษะการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปรวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 
 
 

ตารางที่

สภาพการณ์
จำนวนนักเรียน
คะแนนเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
ก่อนเรียน
16
18.1875
2.227667
2.2478*
หลังเรียน
16
20.1875
2.663801
 

จากตารางที่ 2  พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 18.1875    คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.75       ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียน เท่ากับ  2.227667      และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 20.1875   คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.75    ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียน เท่ากับ  2.663801   จากคะแนนเต็ม 25      คะแนน

ร้อยละความก้าวหน้า เท่ากับ

* ค่า  เท่ากับ  2.583*

* ค่า  มีนัยสำคัญระดับ 0.01 (มีค่าวิกฤตของ ที่ระดับ 0.01 = 15 )

จากตารางพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป โรงเรียนสัตยาไส จำนวน 16  คน มีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และร้อยละความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8    หมายความว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ สูงขึ้น (ร้อยละ 8) ปลายทางของการศึกษา คือ อุปนิสัยที่ดีงาม

โรงเรียนสัตยาไส
ที่อยู่ :  เลขที่ ๙๙ หมู่ ๒ ตำบล :  ลำนารายณ์ อำเภอ : ชัยบาดาล
จังหวัด :ลพบุรี      รหัสไปรษณีย์ : ๑๕๑๓๐
เบอร์โทร :  ๐๓๖-๗๙๐๐๔๑-๓ FaX ๐๓๖-๗๙๐๐๕๐      มือถือ :  ......
อีเมล : sathyasaischoolgroup@gmail.com
เว็บไซต์ : www.sathyasaith.org