dot
เพลงคุณค่าความเป็นมนุษย์

 

 

 

 

 

 

 ปลายทางของการศึกษา คือ อุปนิสัยที่ดีงาม

โรงเรียนสัตยาไส
ที่อยู่ :  เลขที่ ๙๙ หมู่ ๒ ตำบล :  ลำนารายณ์ อำเภอ : ชัยบาดาล
จังหวัด :ลพบุรี      รหัสไปรษณีย์ : ๑๕๑๓๐
เบอร์โทร :  ๐๓๖-๗๙๐๐๔๑-๓ FaX ๐๓๖-๗๙๐๐๕๐      มือถือ :  ......
อีเมล : sathyasaischoolgroup@gmail.com
เว็บไซต์ : www.sathyasaith.org