ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลโรงเรียน
dot
dot
ข่าวสารโรงเรียน
dot
bulletเว็บไซต์ชมรมผู้ปกครองครู ฯ
bulletแผนที่โรงเรียนสัตยาไส
bulletกิจกรรมชมรม
bulletกิจกรรมโรงเรียน
bulletถวายพระพรออนไลน์
bulletรายชื่อนักเรียนโรงเรียนสัตยาไส
bulletวันสำคัญของโรงเรียน
bulletเศรษฐกิจพอเพียง
ระเบียบการรับสมัคร

 

ะเบียบการรับสมัคร

รงเรียน : สัตยาไส

ปรัชญาปลายทางของการศึกษา คือ อุปนิสัยที่ดีงาม

โรงเรียนสัตยาไสเป็นโรงเรียนประจำ เปิดทำการสอนปีละสองภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความเป็นเลิศทางคุณธรรม วิชาการ และการกีฬา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข
เด็กนักเรียนจะได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้มีความรัก ความเมตตากรุณา มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ซื่อสัตย์สุจริต กล้าหาญ มีความกตัญญู มั่นใจในตนเอง รู้จักคิด รู้จักทำ มีความเสียสละ มีระเบียบวินัย ปฎิบัติหน้าที่ของตนในสังคมด้วยความรับผิดชอบ ศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย

 

วิสัยทัศน์

สร้างคนดีเหนือสิ่งใด

ภารกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยปฏิบัติตามหลักคุณค่าความเป็นมนุษย์

เป้าหมาย

1. ผู้เรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้ปกครอง มีอุปนิสัยที่ดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดี และมีจิตวิญญาณของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
2. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของสังคมในการสร้างคนดีเหนือสิ่งใด
3. สภาพแวดล้อมและบรรยายกาศของโรงเรียนเหมาะสมสอดคล้องต่อการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริงเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ การกีฬา และทักษะด้านต่าง ๆ ตามความถนัดความสนใจ
5. ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากทุกแหล่ง การเรียนรู้ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อให้เกิด การเรียนรู้ตลอดชีวิต
6. โรงเรียนมีความมั่นคงและยั่งยืน โดยยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7. รับใช้ช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

 

 ข้อกำหนดต่างๆ ในการรับสมัครนักเรียนใหม่ที่จะเข้าศึกษา


ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆในการรับสมัคร
   
ชั้นและจำนวนที่รับ
  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 คน             ( รับจำนวนจำกัด )
  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามจำนวนที่ห้องขาด ( รับจำนวนจำกัด )
  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามจะนวนห้องที่ขาด ( รับจำนวนจำกัด )
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. นักเรียนทั้งชายและหญิง เป็นนักเรียนประจำ
  2. อายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปีการศึกษา
เอกสารประกอบการรับสมัคร
  1. แบบฟอร์มใบสมัครของโรงเรียนสัตยาไส
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตรและใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลของนักเรียน พร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด
  3. สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา/ผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด
  4. สมุดประจำตัวนักเรียนที่แสดงผลการเรียนเดิม ใบแสดงผลการเรียน(ปพ.1)
  5. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
สถานที่รับสมัคร ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเองได้ที่
ตึกอำนวยการโรงเรียนสัตยาไส ถ.สุระนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

 
วันเวลาที่รับสมัคร รับสมัครนักเรียนใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 มกราคม ของทุกปีการศึกษา

 
วิธีการคัดเลือกและวันคัดเลือกนักเรียนใหม่

คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการจะเข้าศึกษา ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะเป็นผู้ประกาศและแจ้งวันและเวลาในการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในภายหลัง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 036-790041-9 โทรสาร 036-790050
 

กำหนดวันประกาศผล
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
ประกาศผลภายในเดือนมีนาคม ณ โรงเรียนสัตยาไส ทางเว็บไซต์ www.sathyasai.ac.th
  หรือแจ้งทางโทรศัพท์
วันมอบตัวนักเรียนใหม่ ทางโรงเรียนจะดำเนินการกำหนดวันรวมทั้งเอกสารที่จะใช้ในวันมอบตัว
และจะแจ้งให้ นักเรียนใหม่และผู้ปกครอง ทราบในภายหลัง
โปรดติดตามข่าวสารได้ที่
 
www.sathyasai.ac.th
 
ค่าใช้จ่ายนักเรียนใหม่ เนื่องด้วยทางโรงเรียนมีนโยบายไม่เก็บค่าเล่าเรียน
ดังนั้นท่านผู้ปกครองจะรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายของนักเรียน โดยจ่ายตามความเป็นจริง ประมาณ 11,000 บาท ต่อเทอม ค่าแรกเข้า 3,000 บาท
อาทิเช่น ค่าอาหาร ค่าซักรีด ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน ค่ารักษาพยาบาล และค่าทัศนศึกษา

(ค่าเครื่องแต่งกาย หนังสือเรียน ผู้ปกครองเป็นผู้จัดหาให้โดยไม่รวมกับค่าใช้จ่ายเบื้องต้น)

 
กำหนดการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ทางโรงเรียนจะใช้ช่วงเวลาก่อนวันเปิดเทอม ประมาณเดือนพฤษภาคม 1 สัปดาห์
ในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ณ โรงเรียนสัตยาไส

 
การเปิดภาคเรียน แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 กลางเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 ต้นเดือนพฤศจิกายน-ปลายเดือนมีนาคม

 

 

                                                                              ตัวอย่างเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนสัตยาไส


ตัวอย่างชุดนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6
   

ตัวอย่างชุดพละ

ระดับประถมศึกษาปีที่1-ประถมศึกษาปีที่3 ระดับประถมศึกษาปีที่4-มัธยมศึกษาปีที่6
   

 

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนสัตยาไส 99 หมู่ 2 ถ.สุระนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โทร. 036-790041-9  โทรสาร. 036-790050

แผนที่โรงเรียนสัตยาไส คลิ๊กที่นี่  http://maps.google.co.th/โรงเรียนสัตยาไส
ที่อยู่ :  เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบล :  ลำนารายณ์ อำเภอ : ชัยบาดาล
จังหวัด :ลพบุรี      รหัสไปรษณีย์ : 15130
เบอร์โทร :  036--7900041-9FaX 036-790050      มือถือ :  ......
อีเมล : sathyasaischool/7@gmail.com
เว็บไซต์ : www.sathyasaith.org